Kinh tế

Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

08/04/2020 08:17
Màu chữ Cỡ chữ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau vừa có công văn đề nghị các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, trực thuộc Tỉnh ủy Cà Mau, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW,  ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (Kết luận số 70-KL/TW).

 

Mô hình sản xuất của Hợp tác xã dịch vụ và nuôi trồng thủy sản của Hợp tác xã Tân Thành Tiến (ấp 3, xã Tân Thành, thành phố Cà Mau).

 

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; các đề án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020; đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX. Đồng thời, triển khai, quán triệt những nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Kết luận số 70-KL/TW đến các cấp ủy đảng, các cấp, các ngành để thực hiện đạt hiệu quả cao nhất kết luận này.

Đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức về bản chất của kinh tế tập thể, hợp tác xã, nhất là về hợp tác xã kiểu mới. Khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xác định rõ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của cả hệ thống chính trị.

Các huyện ủy, thành ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Cà Mau ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.
Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo Hội đồng nhân dân tỉnh rà soát ban hành quy định về cơ chế, chính sách phù hợp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX và Kết luận số 70-KL/TW; tăng cường giám sát việc thực hiện.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án... thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã phù hợp tình hình thực tế của tỉnh.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ, giám sát các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự thống nhất cả nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh về bản chất, vai trò quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các mô hình, điển hình kinh tế tập thể, hợp tác xã thành công, hiệu quả.

Diễm Phương

Các tin khác

 • (06/06/2020)
 • (05/06/2020)
 • (05/06/2020)
 • (04/06/2020)
 • (02/06/2020)
 • (27/05/2020)
 • (26/05/2020)
 • (26/05/2020)
 • (25/05/2020)
 • (25/05/2020)
 • Trang đầu 12345678910... Trang cuối

Tin vắn