Thời sự - Chính trị

Triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2020

08/04/2020 08:15
Màu chữ Cỡ chữ


Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2020.
 Tăng cường các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”.


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau triển khai quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân vận; kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với thực tiễn, đáp ứng quyền, lợi ích, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Tăng cường các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, ứng dụng, manh mẽ công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường kỷ luật, kỷ; cương hành chính; nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Quan tâm sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ cấp cơ sở đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chỉ đạo thực hiện đầy đủ, sâu sắc các văn bản của Đảng, Nhà nước đã ban hành liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo thực chất, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu; phòng chống tham nhũng, ngăn ngừa tiêu cực, nhũng nhiễu, phiền hà đối với nhân dân, doanh nghiệp; tăng cường đối thoại trực tiếp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, những bức xúc trong nhân dân, nhất là những vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và “Năm Dân vận khéo”, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tích cực tuyên truyền, kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình tiên tiến. Chú trọng việc thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể triển khai thực hiện các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, các tin, bài viết tuyên truyền về công tác dân vận chính quyền của các cơ quan hành chính, chính quyền các cấp về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các mô hình, điên hình “Dân vận khéo”.
 

Nguyệt Thanh

Các tin khác

 • (29/05/2020)
 • (27/05/2020)
 • (21/05/2020)
 • (20/05/2020)
 • (19/05/2020)
 • (19/05/2020)
 • (19/05/2020)
 • (19/05/2020)
 • (19/05/2020)
 • (18/05/2020)
 • Trang đầu 123456789 Trang cuối

Tin vắn