Tin vắn

Từ 0 giờ ngày 01/4/2020 cách ly toàn xã hội trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh.

01/04/2020 03:36
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn