Quy hoạch - Kế hoạch;dn.qhkhsdd

Display portlet menu
end portlet menu bar


 • Quyết định năm 2020
  Quyết định năm 2019
  Quyết định năm 2018
  Quyết định năm 2017
  Quyết định năm 2016
  Quyết định năm 2015

 • Quyết định điều chỉnh Bảng giá các loại đất năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 và Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

 • Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cà Mau