• Thời gian vừa qua, nhiều Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã quan tâm chỉ đạo và có biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng khen thưởng. Việc xét khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng đúng quy định và ngày càng chặt chẽ hơn.

  • Trang đầu 1234567 Trang cuối