Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/ND-CP ngày 01/1/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.


  • Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.


  • Tăng cường đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép.


  • Quy định chi tiết thi hành Luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng.


  • Tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em.


  • Tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.