Văn bản của tỉnh

Quyết định số 473/QĐ0UBND Ban hành “Kế hoạch triển khai, thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Cà Mau

12/03/2021 10:07:45 AM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác