Văn bản Trung ương

Chỉ thị số 07/CT-TTg về thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới đất liền, trên biển và hải đảo, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân

30/03/2021 07:58:44 AM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn