Tư liệu lịch sử

Châu bản triều Nguyễn ngày 22-11 năm Minh Mệnh thứ 14 (1833)

27/10/2019 07:49:27 AM
Màu chữ Cỡ chữ

 

Nội các tâu trình ông Phạm Văn Sênh đi thực hiện công vụ ở Hoàng Sa, khi trở về đã kê khai sai số người đi thực hiện công vụ nên việc ban thưởng có số thừa. Số tiền bạc thừa chưa lĩnh, mà lại quá ít, nên Nội các xin gia ân cho miễn xét tội cho ông Sênh.

 

 

Dịch nghĩa:
 

Nội các tâu:
 

Hoàng tử Vĩnh Tường dâng sớ xin đặt tên. Bề tôi Nội các vâng mệnh xem xét các mỹ tự thế hệ nhà vua, kính xin chỉ (1) ban chữ Hồng (洪).
 

- Lại tập tâu của bộ Binh trình bầy: Đội 3 cơ Bình Thuận đã chia làm 2 đội, nhưng bộ ấy vẫn đề nghị bổ chức Cai đội đội 3 của cơ ấy cho Phan Văn Bình. Nay xét thấy sai xót, xin đem viên chuyên biện ty Lại giao nghị xử phạt…
 

- Lại tờ phiến (2) của bộ ấy (bộ Binh) trình bầy: trước đây căn cứ vào lời kê khai sai cảu viên được sai phái đi khảo sát Hoàng Sa là Phạm Văn Sênh, lái thuyền cùng thủy thủ của suất ấy là 19 người để đến nỗi bộ ấy đã làm tờ phiếu nghĩ (3) xin ban thưởng cho viên ấy tiền bạc 10 mai, các viên lái thuyền gồm 19 tên, mỗi tên tiền bạc một mai. Nay viên ấy nghĩ lại thấy thừa ra 1 tên, không giám làm đơn lĩnh số tiền bạc này. Bộ đó đã gửi tư cho Nội vụ chiếu phát theo thực số, còn viên quan bộ ấy không kiểm tra, phát hiện ra chỗ sai, [bộ ấy] đã gửi tờ trình đính kèm xin phạt tội [viên đó].
 

Kính xin ban (4) chỉ: Phạm Văn Sênh khai báo hàm hồ, bộ ấy cũng không kiểm tra lại cho rõ ràng, để sơ suất làm phiếu nghĩ, đến nỗi việc ban thưởng thừa ra một số, thực là không hợp. Nhưng xét nghĩ số tiền bạc này thừa lĩnh, mà lại quá ít, xin gia ân miễn xét tội, ngoài ra chuẩn theo tờ tấu. Hãy tuân mệnh.
 

Thần Nguyễn Đức Hoạt vâng mệnh soạn thảo.
Thần Hà Tông Quyền vâng mệnh đọc duyệt.
Vâng mệnh duyệt lại thần Thân Văn Quyền ký.
Đương trực đối chiếu thần Trương Đăng Quế ký.
 

Chú thích:

1 + 4- Nguyên văn: cung nghĩ phụng chỉ (恭擬奉旨). Chúng tôi dịch thoát
cụm từ này.
2- Phiếu: một loại hình văn bản trong châu bản.
3- Phiếu nghĩ: một loại văn bản hành chính trong châu bản.
Xuất xứ: Nội các
Nơi lưu trữ: Kho lưu trữ Trung ương
Ký hiệu: quyển số 49, tờ 230 – 231
 

Theo Trang thông tin điện tử Biên giới lãnh thổ

Các tin khác

 • (27/10/2019)
 • (27/10/2019)
 • (27/10/2019)
 • (27/10/2019)
 • (27/10/2019)
 • (22/05/2018)
 • (16/03/2018)
 • (15/03/2018)
 • (14/03/2018)
 • (13/03/2018)
 • Trang đầu 12345678910... Trang cuối

Tin vắn