Hỏi đáp bầu cử

Phần 7. Ngày bầu cử, nguyên tắc, trình tự bỏ phiếu, kiểm phiếu và xác định kết quả bầu cử

31/03/2021 10:23:10 AM
Màu chữ Cỡ chữ

Câu 164

Ngày bầu cử được quy định như thế nào?

Câu 165

Vào ngày bầu cử, việc bỏ phiếu được bắt đầu và kết thúc khi nào? Việc bỏ phiếu có thể bắt đầu sớm và kết thúc sớm hoặc muộn hơn không?

Câu 166

Các địa điểm bỏ phiếu (phòng bỏ phiếu) bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được trang trí, tổ chức như thế nào?

Câu 167

Các nội dung của Nội quy phòng bỏ phiếu?

Câu 168

Hòm phiếu để phục vụ công tác bầu cử phải đáp ứng những yêu cầu gì?

Câu 169

Hòm phiếu phụ là gì? Trong trường hợp nào thì dùng hòm phiếu phụ?

Câu 170

Phiếu bầu cử được quy định như thế nào?

Câu 171

Trước ngày bầu cử, Tổ bầu cử được nhận bàn giao các loại tài liệu, vật tư nào để sử dụng trong công tác bầu cử?

Câu 172

Các công việc mà Tổ bầu cử cần thực hiện trước ngày bầu cử là gì?

Câu 173

Các công việc mà Tổ bầu cử cần thực hiện trong ngày bầu cử là gì?

Câu 174

Lễ khai mạc cuộc bầu cử được tổ chức như thế nào?

Câu 175

Trước khi bỏ phiếu, thủ tục kiểm tra hòm phiếu được thực hiện như thế nào?

Câu 176

Việc bỏ phiếu được thực hiện như thế nào?

Câu 177

Việc cử tri ghi phiếu bầu cử được thực hiện như thế nào?

Câu 178

Trường hợp nào thì cử tri được nhờ người khác viết hộ phiếu, bỏ hộ phiếu bầu cử?

Câu 179

Thẻ cử tri sau khi công dân đã bỏ phiếu xong thì xử lý như thế nào?

Câu 180

Việc xử lý đối với một số tình huống đặc biệt có thể phát sinh trước, trong và sau ngày bầu cử được thực hiện như thế nào?

Câu 181

Những sự kiện bất ngờ làm gián đoạn cuộc bỏ phiếu được xử lý như thế nào?

Câu 182

Việc kiểm phiếu được tiến hành như thế nào? Những ai được chứng kiến việc kiểm phiếu?

Câu 183

Việc tham gia chứng kiến việc kiểm phiếu và khiếu nại về việc kiểm phiếu được thực hiện như thế nào?

Câu 184

Những phiếu bầu cử nào là phiếu bầu cử hợp lệ?

Câu 185

Những phiếu bầu cử nào là phiếu không hợp lệ?

Câu 186

Việc kiểm đếm số phiếu bầu cho từng người ứng cử được Tổ bầu cử thực hiện như thế nào?

Câu 187

Việc tính và ghi tỷ lệ phần trăm trong các biên bản kết quả bầu cử được thế hiện như thế nào?

Câu 188

Nguyên tắc xác định người trúng cử được quy định như thế nào?

Câu 189

Các khiếu nại, tố cáo tại chỗ về việc kiểm phiếu được giải quyết như thế nào?

Câu 190

Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử của Tổ bầu cử ở khu vực bỏ phiếu gồm những nội dung gì?

Câu 191

Biên bản xác định kết quả bầu cử của Ban bầu cử đại biểu Quốc hội ở đơn vị bầu cử gồm những nội dung gì?

Câu 192

Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh gồm những nội dung gì?

Câu 193

Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện gồm những nội dung gì?

Câu 194

Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã gồm những nội dung gì?

Câu 195

Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội của Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm những nội dung gì?

Câu 196

Bầu cử thêm là gì? Việc bầu cử thêm được thực hiện như thế nào?

Câu 197

Bầu cử lại là gì? Việc bầu cử lại được thực hiện như thế nào?

Câu 198

Trong trường hợp phải tổ chức bầu cử thêm, bầu cử lại thì thời hạn gửi biên bản xác định kết quả bầu cử cũng như việc mốc tính thời hạn gửi biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được thực hiện như thế nào?

Câu 199

Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội gồm những nội dung gì?

Câu 200

Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 gồm những nội dung gì?

Câu 201

Việc công bố kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành vào thời điểm nào?

Câu 202

Thời hạn giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử được quy định như thế nào?

Câu 203

Việc xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện như thế nào?

Câu 204

Thế nào là bầu cử bổ sung? Việc bầu cử bổ sung được thực hiện khi nào?

Câu 205

Việc niêm phong, quản lý phiếu bầu cử sau khi kiểm phiếu được thực hiện như thế nào?

Câu 206

Việc lưu trữ, xử lý phiếu bầu và các tài liệu do Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử chuyển đến được xử lý như thế nào?

Câu 207

Sau khi kết thúc cuộc bầu cử, việc quản lý con dấu được thực hiện như thế nào?

 

Các tin khác

Tin vắn