Hỏi đáp bầu cử

Phần 4. Việc ứng cứ Đại biểu Quốc hội, ứng cử Đại biểu HĐND

31/03/2021 10:26:07 AM
Màu chữ Cỡ chữ

Câu 112

Thế nào là người được giới thiệu ứng cử và thế nào là người tự ứng cử?

Câu 113

Người ứng cử phải đáp ứng các tiêu chuẩn nào?

Câu 114

Người nào không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân?

Câu 115

Thế nào là “có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam”?

Câu 116

Một người có thể đồng thời ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ở nhiều cấp khác nhau được không?

Câu 117

Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân có thể là thành viên của các tổ chức phụ trách bầu cử được không?

Câu 118

Hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân gồm những gì?

Câu 119

Người ứng cử có phải nộp giấy khám sức khỏe để chứng minh mình đáp ứng tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân hay không?

Câu 120

Thời hạn và việc nộp hồ sơ ứng cử được thực hiện như thế nào?

Câu 121

Việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử được thực hiện như thế nào?

Câu 122

Việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội được thực hiện như thế nào?

Câu 123

Việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân được thực hiện như thế nào?

Câu 124

Yêu cầu đối với việc lập Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định như thế nào?

Câu 125

Số người ứng cử trong Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân ở mỗi đơn vị bầu cử phải đáp ứng yêu cầu nào?

Câu 126

Việc xử lý trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân vì lý do bất khả kháng được thực hiện như thế nào?

Câu 127

Các khiếu nại, tố cáo về người ứng cử và các khiếu nại, kiến nghị về những sai sót trong việc lập danh sách những người ứng cử được thực hiện như thế nào?

Câu 128

Việc thay đổi, đính chính hồ sơ ứng cử có thể được thực hiện như thế nào?

Câu 129

Thời hạn tạm ngừng việc xem xét khiếu nại, tố cáo đối với người ứng cử được quy định như thế nào?

Câu 130

Các trường hợp nào bị xóa tên trong Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân?

 

Các tin khác

Tin vắn