Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các địa phương đôn đốc một số công việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

02/08/2021 10:04:17 AM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn