Thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, để người dân hiểu và đồng thuận tham gia Đề án. Qua đó, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại địa phương.


  • UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức sự kiện ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2023.


  • Trong xu thế phát triển của thời đại công nghệ số, tỉnh Cà Mau đã và đang đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại và tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trong các giao dịch, mua sắm, thực hiện dịch vụ công trực tuyến… Qua đó, góp phần tích cực vào quá trình chuyển đổi số, hình thành những công dân số trong tương lai.


  • Sở Thông tin và Truyền thông vừa có công văn đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau; các cơ quan báo, đài, Cổng Thông tin điện tử tỉnh; các Trang Thông tin điện tử thành phần; kênh quảng bá tỉnh Cà Mau; các doanh nghiệp viễn thông; các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh về việc phổ cập bộ nhận diện ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.


  • Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký quyết định ban hành danh mục dữ liệu mở tỉnh Cà Mau.