Thông tin - Sự kiện;cchc_ttks

Display portlet menu
end portlet menu bar


Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau vừa thông báo danh mục thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc phạm vi chức năng quản lý của đơn vị.


  • Sở Nôi vụ tỉnh Cà Mau vừa có thông báo chỉ tiếp nhận thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên môi trường mạng.


  • Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo dừng tiếp nhận thủ tục hành chính trực tiếp tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã, chỉ tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến.


  • Kể từ ngày 12/7/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tạm thời không tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính theo hình thức trực tiếp tại đơn vị.


  • Sở Xây dựng vừa có thông báo tạm thời dừng tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị trong thời gian Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tạm thời dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp.