AUDIO TUYÊN TRUYÊN PHÒNG, CHỐNG COVID-19

10/12/2021 08:05
Màu chữ Cỡ chữ
Audio tuyên truyền của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid -19 tỉnh Cà Mau

PC Covid (Ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia)   

 

Audio 1:

 

Audio 2: 

AUDIO HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19

03/06/2021 02:49
Màu chữ Cỡ chữ
 

 

 

 

 
 

Tin vắn

Warning

Warning

No content found for: ‭camaulibrary/camauofsite/linkimage/5k‭

 
Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.