• Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật vừa có công văn đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đôn đốc tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Lao động và Trẻ em” năm 2021.


  • Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các công ty, doanh nghiệp thuộc Khối thi đua tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hàng năm và 5 năm (2021 – 2025).


  • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh đẹp gia đình Cà Mau (cuộc thi).


  • Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021” vừa phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về lao động và trẻ em” năm 2021 (cuộc thi).


  • Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021” vừa thông báo kết quả cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2021 (cuộc thi).


  • Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau vừa có công văn đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các cơ quan báo chí tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh tuyên truyền, vận động tham gia cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” (cuộc thi).


  • Đây là khẩu hiệu trong kế hoạch phát động phong trào thi đua thu, nộp quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh đã được Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phát động.


  • Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2021 (Cuộc thi) vừa phát động cuộc thi trên hệ thống Website: https://timhieuphapluat.camau.gov.vn và trên Trang Thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Cà Mau: http/pbgdpl.camau.gov.vn.


  • Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” tỉnh Cà Mau năm 2021 (cuộc thi) vừa có thông báo kết quả cuộc thi.

  • Trang đầu 12345678910... Trang cuối