• Dân tộc Việt Nam đã viết lên nhiều trang sử vẻ vang với những chiến công chống xâm lược và chống ách thống trị của giặc ngoại xâm; trong đó, Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một trang sử vẻ vang nhất, chói lọi nhất, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc.

  • Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ các cấp, chính quyền cách mạng bắt tay thực hiện nhiều công việc trên mọi lĩnh vực: Chính trị, xã hội, văn hóa, kinh tế…

  • Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chính quyền về tay nhân dân, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến ở Việt Nam; kết thúc hơn hơn 80 năm nhân dân ta dưới ách đô hộ của thực dân, phát xít.

  • Tại Sóc Trăng, đêm 22-8-1945, Ủy ban Giải phóng Dân tộc được thành lập do đồng chí Dương Kì Hiệp làm Chủ tịch. Tối 24-8-1945, ta chọn 3 đại biểu đến thuyết phục tỉnh trưởng giao chính quyền. Tỉnh trưởng buộc phải chấp nhận. Sáng 25-8-1945, Ủy ban cách mạng lâm thời ra mắt nhân dân trong tiếng hoan hô nhiệt liệt của quần chúng.

  • Từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 05 năm 1942. Ban chấp hành Trung ương Đảng họp lần thứ 8 tại Cao Bằng, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Hội nghị khẳng định nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng là giải phóng dân tộc. Nghị quyết Hội nghị nhấn mạnh: “Trong lúc này nếu không quyết được vấn đề dân tộc, không đòi được độc lập tự do toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”.

  • Năm 1939, khi chiến tranh Pháp – Đức diễn ra, chính phủ thực dân ban hành lệnh tổng động viên ở Đông Dương, giải tán các Hội Ái hữu và cấm đoán các hình thức tập hợp quần chúng khác. Ra sức khủng bố các cơ sở cách mạng vì rất nhiều nơi đã xuất hiện truyền đơn chống khủng bố, chống chiến tranh, đời tự do cơn áo…Ở Cà Mau cơ sở cách mạng cũng đưa truyền đơn đến dinh quận, ở Bạc Liêu đưa truyền đơn vào tận dinh Chánh tham biện và các cơ quan của địch.

  • Năm 1936, tình hình quốc tế và trong nước có nhiều chuyển biến quan trọng. Ở Pháp, Mặt trận nhân dân Pháp giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử. Chính  phủ Leon Blum được Đảng Cộng sản Pháp ủng hộ lên cầm quyền đã thi hành một loạt chính sách tiến bộ đối với các nước thuộc địa. Ở Đông Dương buộc phải nhượng bộ và nới lỏng một số quyền tự do cho dân chủ, đặc xá tù chính trị.

  • Năm 1929, ông Ung Văn Khiêm – Bí thư Đặc ủy Hậu Giang – về xây dựng cơ sở ở tỉnh Cà Mau. Ngày 01/01/1930, chi bộ thuộc An Nam Cộng sản Đảng, thị trấn Cà Mau được thành lập do ông Lâm Thạnh Mậu làm Bí thư. Chi bộ phân công ông Nguyễn Văn Uông, Châu Văn Lực, Trần Văn Tiễn trực tiếp tổ chức Hội Tương tế ái hữu, tiền thân Hội Nông dân ngày nay, nhằm tập hợp nhân dân đoàn kết đấu tranh chồng tề, địa chủ, giúp nhau sản xuất, bài trừ cờ bạc, dị đoan, mê tín, trộm cướp. Chi bộ phát triển đến đâu Hội được tổ chức đến đó.

  • Sáng ngày 13/8/2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ngành có liên quan để kiểm tra công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9).

  • Trang đầu 1234567 Trang cuối