Thông tin sự kiện;pcmbn_ttsk

Display portlet menu
end portlet menu bar


Ban Chỉ đạo về phòng, chống tội phạm (Ban Chỉ đạo 138) tỉnh Cà Mau vừa có công văn đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Chương trình phòng, chống mua bán người) trên địa bàn tỉnh Cà Mau  theo nội dung Quyết định số 473, ngày 11/3/2021, của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.


  • Đó là mục tiêu đề ra trong kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

  • Ban Chỉ đạo về phòng, chống tội phạm (Ban Chỉ đạo 138) tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo các sở, ngành tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; Ban Chỉ đạo 138 các huyện và thành phố Cà Mau tăng cường các biện pháp công tác trọng tâm trong công tác phòng chống tội phạm những tháng cuối năm 2019.

  • UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len về hợp tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

  • Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng chống mua bán người” (30/7) năm 2019 theo nội dung Kế hoạch số 186, ngày 21/5/2019 của Ban chỉ đạo 138 Chính phủ.