Thông tin - Sự kiện;cchc_ttks

Display portlet menu
end portlet menu bar


Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thành phố Cà Mau thực hiện Công văn số 452/TTg-KSTT ngày 23/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06).


  • Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn thống nhất cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện quy trình “04 tại chỗ” trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.


  • Chiều ngày 05/6/2023, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì phiên họp chuyên đề thay đổi căn bản cung cấp dịch vụ công trực tuyến bằng hình thức trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân chủ trì phiên họp tại điểm cầu tỉnh Cà Mau.


  • Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh; Bưu điện tỉnh Cà Mau; Bưu chính Viettel Cà Mau; UBND các huyện, thành phố Cà Mau triển khai thực hiện Công văn số 1669/BTTT-BC ngày 09/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đẩy mạnh triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.


  • Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau đôn đốc tiếp tục thực hiện Chiến dịch “Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cà Mau” (giai đoạn 1).