Danh sách Liên hệ
STT Họ Tên Chức vụ Điện thoại Di động Email
1 Nguyễn Văn Đen Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng ban 02903567888 0919625369 nvđen@camau.gov.vn
2 Huỳnh Văn Thái Giám đốc Cổng TTĐT, Phó Trưởng Ban Thường trực 02903551228 0915676012 hvthai@camau.gov.vn
3 Đinh Bạch Đằng Phó Giám đốc Cổng TTĐT, thành viên kiêm thư ký 02903552888 0941.672672 ddang@camau.gov.vn
4 Dương Thanh Thảo Phó trưởng Phòng Khoa giáo - Văn xã Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành viên 0918633399 dtthao@camau.gov.vn
5 Võ Ngọc Thu Trưởng Phòng Thông tin - Tuyên truyền Cổng TTĐT, thành viên 02903551666 0939.363467 vnthu@camau.gov.vn
6 Huỳnh Tuấn Anh Trưởng Phòng Tin học - Ứng dụng Cổng TTĐT, thành viên 02903667668 0907692518 htanh@camau.gov.vn
7 Lê Thị Tuyết Phượng Trưởng Phòng Hành chính - Công báo Cổng TTĐT, thành viên 02903667.888 0949.048.048 lttphuong@camau.gov.vn

Tin vắn