Dự toán ngân sách địa phương trình HĐND;dtngsdttrinhhdnd

Display portlet menu
end portlet menu bar

  • thông qua Nghị quyết phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2021

  •  thông qua Nghị quyết về Dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2021

  • về việc ban hành Nghị quyết về kế hoạch Tài chính 05 năm tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 - 2025

  • Phương án phân bổ ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2020