Thông tin chung

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau

01/08/2022 01:56:56 PM
Màu chữ Cỡ chữ

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau tiền thân là Website tỉnh Cà Mau, được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 22/11/2005. Địa chỉ trên Internet: www.camau.gov.vn. Để thực hiện đạt mục tiêu công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận với chính sách Nhà nước, ngày 16/6/2011, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau quyết định tổ chức lại Website tỉnh Cà Mau thành Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau.
 Giao diện Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau.


Ngày 14/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 2159/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Cổng Thông tin điện tử tỉnh, thuộc Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Công báo – Tin học và Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau từ ngày 01/01/2017.

Ngày 22/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định tổ chức lại Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau theo mô hình Ban Giám đốc. 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Về cơ cấu tổ chức, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau có 02 phòng chuyên môn gồm: Phòng Hành chính – Tin học; Phòng Thông tin – Tuyên truyền.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau có chức năng tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức của tỉnh Cà Mau trên Internet; là đầu mối kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của tỉnh trên Internet với các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, HĐND và UBND các huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cơ quan liên quan; đồng thời, tích hợp thông tin các dịch vụ công của tỉnh Cà Mau trên Internet.

Quản lý việc xuất bản và phát hành công báo cấp tỉnh; xây dựng, nghiên cứu và triển khai ứng dụng các công cụ tin học, giải pháp công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành, giải quyết công việc của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đảm bảo vận hành liên tục, an toàn thông tin các thiết bị mạng, máy chủ, thiết bị lưu trữ, dịch vụ cơ bản, các hệ thống mạng cung cấp thông tin ra internet, mạng truyền số liệu chuyên dùng, mạng tin học Văn phòng UBND tỉnh.

Từ khi thành lập đến nay, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau đã vận hành liên tục 24/24 giờ, thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao và hiện đã trở thành một kênh thông tin quan trọng, chính thống về công tác lãnh đạo của Tỉnh ủy, công tác giám sát của HĐND tỉnh và chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; sự phối hợp hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giới thiệu con người, mảnh đất cực Nam của Tổ quốc. Thông tin tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và định hướng dư luận thông qua việc sản xuất, đăng tải các tin, bài, clip, hình ảnh thời sự - kinh tế - văn hóa - xã hội - an ninh - quốc phòng…; đăng tải đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của HĐND và UBND tỉnh; là đầu mối kết nối hoạt động cung cấp thông tin qua Internet của cơ quan hành chính các cấp, tích hợp thông tin dịch vụ công lên mạng Internet; thực hiện đăng tải, lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật...; đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên Internet gửi UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền và đề nghị giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật; phối hợp các Trang Thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ; chủ trì, phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông bảo đảm bí mật, an toàn mạng, an ninh hệ thống, an ninh nội bộ; bảo đảm hạ tầng kỹ thuật để Cống Thông tin điện tử tỉnh được hoạt động liên tục, thông suốt. 

Trong tuyên truyền, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã chú trọng tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên vùng biển, đảo của Tổ quốc. Song song đó, hằng năm Cổng Thông tin điện tử còn xây dựng các chuyên trang để tuyên truyền cho các cuộc vận động lớn, các chương trình, sự kiện thời sự - chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh…

Do Cổng Thông tin điện tử tỉnh mới được tổ chức lại nên tổ chức, bộ máy vẫn còn đang trong giai đoạn củng cố, kiện toàn, chưa đủ sức thực hiện hết vai trò, chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Cổng Thông tin điện tử tỉnh thực hiện nhiệm vụ phối hợp về chuyên môn, nghiệp vụ với các sở, ngành, địa phương, các cơ quan kết nối và đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa phần mềm sử dụng; khai thác, tiếp nhận, tích hợp và cập nhật đầy đủ, kịp thời các loại thông tin bảo đảm sự tương thích phù hợp với chương trình cải cách hành chính theo chủ trương của Chính phủ; kịp thời thông tin các sự kiện chính trị - xã hội nổi bật; cung cấp các thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; cập nhật, đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND và UBND tỉnh; thực hiện đạt mục tiêu công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận với chính sách Nhà nước.

Để củng cố và phát triển Cổng Thông tin điện tử tỉnh trong thời gian tới, Ban Giám đốc - Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau rất mong nhận được sự quan tâm, góp ý của các đồng nghiệp, cộng tác viên và cán bộ, nhân dân trong tỉnh nhằm xây dựng Cổng thông tin điện tử tỉnh đúng theo tinh thần Nghị định số 42/2022/NĐ-CP, ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Ban Giám đốc - Ban Biên tập

Tin vắn