Hình ảnh Biển - Đảo

Đê biển Tây có khoảng 2.300m không còn đai rừng phòng hộ, có thể vỡ đê bất cứ lúc nào. Ảnh: NT.

02/10/2019 02:56:02 PM
Màu chữ Cỡ chữ


Các tin khác