Văn bản của tỉnh

Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kiện toàn Ban Chủ nhiệm thực hiện Dự án "Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người" trên địa bàn tỉnh Cà Mau

09/09/2020 03:31:48 PM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn